Kommunala skolor

sanna      -

Kommunala skolor

Kommunala skolor är tillgängliga för alla och det är landets offentliga skolväsende som styr skolorna. En skillnad mellan kommunala- och privata skolor är att ägarstrukturen skiljer sig åt. En kommunal skola ägs alltid av kommunen eller landstinget. En privat skola får däremot ha en annan huvudman som ägare. Sedan friskolreformen vann laga kraft så har flera barn lämnat de kommunala skolorna. Kommunala skolor har dock en framträdande närvaro i nästan alla svenska kommuner. Det finns flera faktorer som gör att barn väljer bort de kommunala skolorna. Bland annat kan de röra sig om att många privata skolor har fått ett högre anseende än kommunala skolor. Det är dock viktigt att poängtera att alla skolor i Sverige måste följa den läroplan som regeringen tagit fram.

Skolor och trygghetsmiljö

Många svenska skolor har den senaste tiden fått påbackning vad gäller trygghetssituationen. En konsekvens av detta är att många skolor kan få vite för att det inte vidtagit tillräckligt med åtgärder för att förhindra att elever känner sig otrygga. Dessa brister i tryggheten har lett till oro som påverkar studieresultaten. Anledningen till att det blivit ett så pass stort problem är den ändring som gjordes i skollagen 2015, där man införde möjligheten att ge skolor som inte lever upp till vissa krav böter. Den vanligaste orsaken till böterna är att skolor inte har kunnat ge tillräckligt med stöd till elever med särskilda behov. Dessa elever har ett speciellt behov av trygghet och studiero. Skollagen som trädde i kraft har också gjort det möjligt att bötfälla skolor som utsätter elever för kränkande behandling, bristfällig betygsättning och som har dåligt pedagogiskt ledarskap hos lärarna. Det är skolinspektionen som ansvarar för att fånga upp dessa brister.

Kommunala skolor och framtiden

Framtiden för kommunala skolor är än så länge säker. Det handlar egentligen inte så mycket om konkurrensen mellan privata och kommunala skolor. Det som gör framtiden säker för kommunala skolor är den stora bristen på skolor och lärare. Befolkningsprognoser har visat att antalet elever i skolorna kommer öka kraftigt under de kommande åren. Det betyder också att de som väljer privata skolor i första hand kommer få nöja sig med kommunala skolor för att kunna fortsätta sina studier. Bristen på lärare är även det alarmerande och det är ett problem som regeringen inte har några svar på. Legitimationen för lärare som infördes för några år sedan kommer förmodligen vara fortsatt ifrågasatt. Trycket på skolinspektionen kommer också öka eftersom att de måste ombesörja flera frågor vad gäller skolmiljön, allt ifrån att utföra obligatorisk ventilationskontroll av klassrum till att se till att läroplanen följs.

Senaste inläggen

Sverige på Facebook

businesso-dark