Vad är en kommun

sanna      -

Vad är en kommun

Ordet kommun kommer ifrån latinets communis som betyder gemensam och gemensamhet. Från detta har vi också kommunikation, kommunicera och kommunal; alla ord som har att göra med att dela gemensamt, att leva tillsammans, att samspråka. I dagens Sverige är en kommun en administrativ enhet i landet där man styr sina samhällen på lokal nivå och som delas gemensamt inom ett visst antal byar, städer och orter.

Kommunens födelse går långt tillbaka i tiden. Traditionellt sett brukar man hänvisa till antikens Grekland som var indelat i ett stort antal självstyrande stadsstater. Varje stadsstat hade en egen huvudstad och eget styrelseskick: i Aten hade man demokrati, i Makedonien monarki och i Sparta ett slags fascistisk militäroligarki. I många av dessa stadsstater delade man upp staten i mindre beståndsdelar som kallades för demes; i antikens Aten hade man till exempel ett hundratal demes som styrdes lokalt.

Tanken med en kommun är att man ska ha så bra koll på ett mindre område, ur ett politiskt och infrastrukturellt perspektiv, som möjligt; det kan handla om utbildning, sjukhusresurser, lokala beslut, beskattning, kulturinitiativ etc. Där en regering styr en hel nation är det alltså kommunen som står för det mindre styrandet och ser till att lagar följs på ett mer lokalt plan.

I Sverige finns det idag 290 kommuner av varierande storlek men förr i tiden, före den nya indelningen år 1971, var landet uppdelat i mindre socknar centrerade runt olika kyrkor. Dagens kommun handlar snarare om ett geografiskt indelat område inom ett landskap. Man delar dessutom in kommunerna i primärkommuner och landstingskommuner, där de sistnämnda i princip är landskapet självt.

En kommun kan vara alltifrån en stad med över 200 000 invånare, som Stockholm eller Göteborg, till en glesbygdskommun som består av under 300 000 invånare spridda över ett visst område. Varje kommun har ett kommunalråd som regelbundet träffas för att diskutera, komma med förslag, rösta om och utfärda olika beslut och lagar. Medlemmarna framröstas precis som vid ett partival och det ”högsta hönset”, kommunalrådet, är ofta en heltidsanställd yrkespolitiker. Detta gör att olika kommuner har olika politisk ”färg” eller att politiska partier samarbetar genom att alla ha representanter i kommunalrådet. Övriga medlemmar brukar ha andra jobb som huvudinkomst medan sysslorna som har med kommunerna att göra sker på deltid. Det finns också ett antal aktiviteter som utförs frivilligt av volontärer.

De som bor inom en kommun uppmuntras ofta att delta aktivt i kommunens beslutsfattande genom folkomröstningar och propositioner som har med det egna området att göra. Man diskuterar sophämtning och brobygge eller röstar om huruvida olika byggtillstånd skall utfärdas. Ibland kan en kommun komma med nya

Senaste inläggen

Sverige på Facebook

businesso-dark